Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansStaatsrede deur Jacob G Zuma, President van die Republiek van Suid-Afrika by geleentheid van die Gesamentlike Sitting van die Parlement KaapstadPublished
English (source)State of the Nation Address by Jacob G Zuma, President of the Republic of South Africa on the occasion of the Joint Sitting of Parliament, Cape TownPublished
isiNdebeleIKulumo yobuJamo beNarha ngo- Jacob G Zuma, uMengameli weRiphabliki yeSewula Afrika kuHlalohlanganisela leZindlu zePalamende, eKapaPublished
isiXhosaINtetho engoBume beSizwe eyenziwe nguMongameli weRiphabliki yoMzantsi Afrika uJacob G Zuma kumsitho weNdibano Ehlanganeyo yeziNdlu zoMbini zePalamente, eKapaPublished
isiZuluInkhulumo Yebunjalo Belive leyetfulwa ngu Jacob G Zuma uMengameli weRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika Emhlanganweni Loyinhlanganisela eKapaPublished
SepediPolelo ya Maemo a Setšhaba Ka Mohlomphegi Jacob G Zuma, Mopresidente wa Repabliki ya Afrika Borwa ka tiragalong ya Tulo ya Mohlakanelwa ya Palamente MotsekapaPublished
SesothoPuo ya Boemo ba Naha ka Jacob G Zuma, Mopresidente wa Rephaboliki ya Aforika Borwa moketjaneng wa Seboka sa Kopanelo sa Palamente, Motse KapaPublished
SetswanaPuo ya Maemo a Setšhaba (SoNA) ka Motlotlegi Jacob G Zuma, Moporesitente wa Rephaboliki ya Aforika Borwa ka tiragalo ya kopanotshwaraganelo ya Palamente, MotsekapaPublished
SiswatiInkhulumo Yebunjalo Belive leyetfulwa ngu Jacob G Zuma uMengameli weRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika Emhlanganweni Loyinhlanganisela eKapaPublished
TshiVendaMulaedza wa Lushaka nga Vho Jacob G Zuma, Muphuresidennde wa Riphabu iki ya Afrika Tshipembe, kha Dzulo o anganelaho a Phalamennde, KapaPublished
XitsongaMbulavulo hi Xiyimo xa Rixaka hi Muchaviseki Jacob G Zuma, Phuresidente wa Riphabuliki ra Afrika-Dzonga hi nkarhi wa Ntshamo wa NhlanganeloPublished