Find Us On...

Find us on FacebookFind us on TwitterFind us on YouTubeFind us on FlickrFind us on Instagram
The Special Investigating Unit
President Zuma meets with the Head of the Special Investigating Unit (SIU), Adv Andy JL Mothibi
The Presidential Golf Challenge
2017 Presidential Golf Challenge tournament
Working visit to the Kingdom of Lesotho
Deputy President Cyril Ramaphosa during his working visit to the Kingdom of Lesotho
President Jacob Zuma at The New Age SABC Business Briefing
Post SoNA President Jacob Zuma at The New Age SABC Business Briefing, Cape Town
2017 State of the Nation Address
2017 State of the Nation Address, Parliament, Cape Town

Pages

Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansStaatsrede deur Jacob G Zuma, President van die Republiek van Suid-Afrika by geleentheid van die Gesamentlike Sitting van die Parlement KaapstadPublished
English (source)State of the Nation Address by Jacob G Zuma, President of the Republic of South Africa on the occasion of the Joint Sitting of Parliament, Cape TownPublished
isiNdebeleIKulumo yobuJamo beNarha ngo- Jacob G Zuma, uMengameli weRiphabliki yeSewula Afrika kuHlalohlanganisela leZindlu zePalamende, eKapaPublished
isiXhosaINtetho engoBume beSizwe eyenziwe nguMongameli weRiphabliki yoMzantsi Afrika uJacob G Zuma kumsitho weNdibano Ehlanganeyo yeziNdlu zoMbini zePalamente, eKapaPublished
isiZuluInkhulumo Yebunjalo Belive leyetfulwa ngu Jacob G Zuma uMengameli weRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika Emhlanganweni Loyinhlanganisela eKapaPublished
SepediPolelo ya Maemo a Setšhaba Ka Mohlomphegi Jacob G Zuma, Mopresidente wa Repabliki ya Afrika Borwa ka tiragalong ya Tulo ya Mohlakanelwa ya Palamente MotsekapaPublished
SesothoPuo ya Boemo ba Naha ka Jacob G Zuma, Mopresidente wa Rephaboliki ya Aforika Borwa moketjaneng wa Seboka sa Kopanelo sa Palamente, Motse KapaPublished
SetswanaPuo ya Maemo a Setšhaba (SoNA) ka Motlotlegi Jacob G Zuma, Moporesitente wa Rephaboliki ya Aforika Borwa ka tiragalo ya kopanotshwaraganelo ya Palamente, MotsekapaPublished
SiswatiInkhulumo Yebunjalo Belive leyetfulwa ngu Jacob G Zuma uMengameli weRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika Emhlanganweni Loyinhlanganisela eKapaPublished
TshiVendaMulaedza wa Lushaka nga Vho Jacob G Zuma, Muphuresidennde wa Riphabu iki ya Afrika Tshipembe, kha Dzulo o anganelaho a Phalamennde, KapaPublished
XitsongaMbulavulo hi Xiyimo xa Rixaka hi Muchaviseki Jacob G Zuma, Phuresidente wa Riphabuliki ra Afrika-Dzonga hi nkarhi wa Ntshamo wa NhlanganeloPublished
Error | The Presidency

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.