Find Us On...

Find us on FacebookFind us on TwitterFind us on YouTubeFind us on FlickrFind us on Instagram
World TB Day commemoration
Deputy President Paul Mashatile, in his capacity as Chairperson of SANAC, addresses at the World TB Day Commemoration event at Tlhabane Stadium, Rustenburg
Build-up towards World TB Day
Deputy President Paul Mashatile visits the YizoYizo Informal Settlement in Tlhabane, Rustenburg, as part of the World TB Day build-up events
Official Talks: State Visit by King and Queen of the Belgians
President Cyril Ramaphosa and Their Majesties the King and Queen of the Belgians during Official Talks on their State Visit to South Africa
State Visit by Belgian King and Queen
President Cyril Ramaphosa welcomes Their Majesties the King and the Queen of the Belgians during their State Visit to South Africa
National Assembly Questions for Oral Reply
Deputy President Paul Mashatile responding to oral questions in the National Assembly, Parliament
1
2
3
4
5
previous next

Pages

Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansStaatsrede deur Jacob G Zuma, President van die Republiek van Suid-Afrika by geleentheid van die Gesamentlike Sitting van die Parlement KaapstadPublished
English (source)State of the Nation Address by Jacob G Zuma, President of the Republic of South Africa on the occasion of the Joint Sitting of Parliament, Cape TownPublished
isiNdebeleIKulumo yobuJamo beNarha ngo- Jacob G Zuma, uMengameli weRiphabliki yeSewula Afrika kuHlalohlanganisela leZindlu zePalamende, eKapaPublished
isiXhosaINtetho engoBume beSizwe eyenziwe nguMongameli weRiphabliki yoMzantsi Afrika uJacob G Zuma kumsitho weNdibano Ehlanganeyo yeziNdlu zoMbini zePalamente, eKapaPublished
isiZuluInkhulumo Yebunjalo Belive leyetfulwa ngu Jacob G Zuma uMengameli weRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika Emhlanganweni Loyinhlanganisela eKapaPublished
SepediPolelo ya Maemo a Setšhaba Ka Mohlomphegi Jacob G Zuma, Mopresidente wa Repabliki ya Afrika Borwa ka tiragalong ya Tulo ya Mohlakanelwa ya Palamente MotsekapaPublished
SesothoPuo ya Boemo ba Naha ka Jacob G Zuma, Mopresidente wa Rephaboliki ya Aforika Borwa moketjaneng wa Seboka sa Kopanelo sa Palamente, Motse KapaPublished
SetswanaPuo ya Maemo a Setšhaba (SoNA) ka Motlotlegi Jacob G Zuma, Moporesitente wa Rephaboliki ya Aforika Borwa ka tiragalo ya kopanotshwaraganelo ya Palamente, MotsekapaPublished
SiswatiInkhulumo Yebunjalo Belive leyetfulwa ngu Jacob G Zuma uMengameli weRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika Emhlanganweni Loyinhlanganisela eKapaPublished
TshiVendaMulaedza wa Lushaka nga Vho Jacob G Zuma, Muphuresidennde wa Riphabu iki ya Afrika Tshipembe, kha Dzulo o anganelaho a Phalamennde, KapaPublished
XitsongaMbulavulo hi Xiyimo xa Rixaka hi Muchaviseki Jacob G Zuma, Phuresidente wa Riphabuliki ra Afrika-Dzonga hi nkarhi wa Ntshamo wa NhlanganeloPublished
Error | The Presidency

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.