Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansStaatsrede deur Sy Eksellensie Jacob G Zuma, President van die Republiek van Suid-Afrika ter geleentheid van die gesamentlike sitting van die Parlement KaapstadPublished
English (source)State of the Nation Address By His Excellency Jacob G Zuma, President of the Republic of South Africa on the occasion of the Joint Sitting of Parliament, Cape TownPublished
isiNdebeleIKulumo yobuJamo beNarha kamHlonitjhwa uJacob G Zuma, uMengameli weRiphabhliki yeSewula Afrika kuHlalohlanganisela leziNdlu zePalamende eKapaPublished
isiXhosaINtetho kaMongameli engoBume beSizwe ngoBekekileyo uMongameli weRiphabliki yoMzantsi Afrika uJacob G Zuma kumsitho weNdibanisela yeziNdlu zePalamente, eKapaPublished
isiZuluInkulumo Echaza Isimo Sezwe kaMhlonishwa u-Jacob G Zuma, uMongameli weRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika ayethula ngenkathi Kuhleli Ngokuhlanganyela Izindlu Zombili zePhalamende eKapaPublished
SepediPolelo ya Maemo a Setšhaba ka Mohlomphegi Jacob G Zuma, Mopresidente wa Repabliki ya Afrika Borwa ka tiragalong ya Tulo ya Mohlakanelwa ya PalamentePublished
SesothoPuo ya Boemo ba Naha ka Mobabatsehi Jacob G Zuma, Moporesidente wa Rephaboliki ya Aforika Borwa Sebokeng sa Kopanelo sa Palamente, Motse KapaPublished
SetswanaPuo ya Maemo a Setšhaba ka Motlotlegi Jacob G Zuma, Moporesitente wa Rephaboliki ya Aforika Borwa ka tiragalo ya kopanotshwaraganelong ya Palamente, MotsekapaPublished
SiswatiInkhulumo Yebunjalo Belive Leyetfulwa NguMhlonishwa Jacob G Zuma, Mengameli weRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika Emhlanganweni weliPhalamende Loyinhlanganisela eKapaPublished
TshiVendaMulaedza wa Lushaka nga Muhulisei Vho Jacob G Zuma, Muphuresidennde wa Riphabuḽiki ya Afurika Tshipembe, kha Dzulo ḽo Ṱanganelaho ḽa Phalamennde, KapaPublished
XitsongaInkhulumo Yebunjalo Belive Leyetfulwa NguMhlonishwa Jacob G Zuma, Mengameli weRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika Emhlanganweni weliPhalamende Loyinhlanganisela eKapaPublished