Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansStaatsrede (SoNA) deur President Cyril Ramaphosa Parlement, KaapstadPublished
English (source)State of the nation address by President Cyril RamaphosaPublished
isiNdebele UMengameli Cyril Ramaphosa: IKulumo yobuJamo beliZwePublished
isiXhosaUMongameli Cyril Ramaphosa: INtetho engoBume beSizwePublished
isiZuluInkulumo echaza isimo sezwe eyethulwa Ngumongameli u-Cyril RamaphosaPublished
SepediMopresidente Cyril Ramaphosa: Polelo ya Maemo a SetšhabaPublished
SesothoPuo ya Boemo ba Naha (SoNA) ka Moporesidente Cyril RamaphosaPublished
SetswanaMoporesitente Cyril Ramaphosa: Puo ya Maemo a SetšhabaPublished
SiswatiInkhulumo Yebunjalo Belive leyetfulwa nguMengameli Cyril RamaphosaPublished
TshiVendaMulaedza wa lushaka nga Phuresidennde Vho Cyril RamaphosaPublished
Xitsonga Phuresidente Cyril Ramaphosa: Mbulavulo hi Xiyimo xa RixakaPublished