Back to top

Primary tabs

LanguageTitleStatusOperations
AfrikaansStaatsrede deur President Cyril Ramaphosa, Parlement, KaapstadPublished
English (source)State of the Nation Address by President Cyril Ramaphosa, Parliament, Cape TownPublished
isiNdebeleIKulumo yobuJamo beliZwe eyethulwe nguMengameli u-Cyril Ramaphosa Published
isiXhosaINtetho engoBume beSizwe (i-SoNA) eyenziwe nguMongameli Cyril Ramaphosa, EPalamente, eKapa Published
isiZuluInkulumo Echaza Isimo Sezwe eyethulwa nguMongameli Cyril Ramaphosa, Ephalamende, eKapaPublished
SepediPolelo ya Maemo a Setšhaba ka Mopresidente Cyril RamaphosaPublished
SesothoPuo ya Boemo ba Naha ka Moporesidente Cyril RamaphosaPublished
SetswanaPuo ya Maemo a Setšhaba ka Moporesitente Cyril RamaphosaPublished
SiswatiInkhulumo Yebunjalo Belive leyetfulwa nguMengameli Cyril RamaphosaPublished
TshiVendaMulaedza wa lushaka nga Phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa, Phalamenndeni , Ḓoroboni ya Kapa Published
XitsongaMbulavulo hi Xiyimo xa Rixaka hi Phuresidente Cyril RamaphosaPublished